Terms and conditions

 1. Jūsų užsakomas paslaugas teikia Viešoji įstaiga „Benzingalviai“, įmonės kodas 304017402, buveinės adresas Kauno r. sav. Dievogalos k. Rūtų g. 8, tel. +370 640 16580, el. paštas info@tevasracing.lt, tevasracing.lt (toliau – Organizatorius).
 2. Jūs užsisakote paslaugą, kurios savybės (aprašymas) ir kaina yra nurodyti Jūsų užsakymo pateikimo formoje.
 3. Patvirtinus Jūsų užsakymą, patvirtinimas Jums bus išsiųstas užsakyme nurodytu el. pašto adresu ne vėliau kaip per 1 d.d. nuo užsakymo pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu užsakote kuponą paslaugai, kuponas kartu su užsakymo patvirtinimu Jums bus išsiųstas užsakyme nurodytu el. pašto adresu.
 4. Apmokėjimai už užsakytas paslaugas atliekami tiesioginiu bankiniu pavedimu užsakymo pateikimo metu. Užsakymo pateikimo momentu Jūs būsite nukreiptas į savo interneto banką pavedimo atlikimui. Paslaugos užsakymas patvirtinimas tik gavus išankstinį apmokėjimą. Apmokėjimas turi būti atliktas vadovaujantis sąskaitoje faktūroje pateikta informacija. Neatlikus mokėjimo už paslaugas iki paslaugos teikimo dienos (laikant, jog apmokėjimas atliktas tuomet, kai pinigai įskaitomi į Organizatoriaus banko sąskaitą), Organizatorius turi teisę atsisakyti teikti iš anksto neapmokėtą paslaugą.
 5. Jūs turite teisę pasinaudoti užsakytomis paslaugomis:
  • užsakyme nurodytą konkrečią datą ir konkrečiu laiku, jeigu užsakyme nurodoma konkreti paslaugų teikimo data ir laikas, pvz.: rezervuojamas automobilis važiavimui (nuomai) nurodant tikslią paslaugos rezervacijos dieną ir laiką. Tuo atveju, jeigu rezervuotu laiku neatvykstate į paslaugos teikimo vietą, pinigai už nepanaudotą paslaugą Jums nebus grąžinami. Jūs turite teisę ne vėliau kaip likus 3 d.d. dienoms iki paslaugos teikimo datos kreiptis į Organizatorių šių terminų ir sąlygų 1 punkte nurodytais kontaktiniais adresais su prašymu pakeisti paslaugos teikimo datą ir/ar laiką. Organizatorius, atsižvelgdamas į užimtumą ir kitų klientų rezervuotus laikus, dės visas įmanomas pastangas pagal galimybes pakeisti užsakytos paslaugos datą ir/ar laiką, tačiau tuo atveju, jeigu kito šalims priimtino laiko nepavyks suderinti, Organizatorius pasilieka pilną teisę paslaugos teikimo laiko nekeisti;
  • ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo kupono įsigijimo (gavimo į nurodytą el. pašto dėžutę) dienos, jeigu užsakant kuponą nėra nurodoma konkreti paslaugų teikimo data ir laikas. Atsižvelgiant į tai, kad paslaugos teikiamos atsižvelgiant ir į kitų klientų rezervuotus laikus, Jūs privalote iš anksto suderinti su Organizatoriumi paslaugos teikimo konkrečią datą ir laiką, kreipiantis į Organizatorių šių terminų ir sąlygų 1 punkte nurodytais kontaktiniais adresais. Dėl konkrečios paslaugų teikimo datos ir laiko prašome kreiptis į Organizatorių kuo anksčiau, kad galėtume pasiūlyti Jums priimtiną paslaugos teikimo datą ir laiką, priešingu atveju, Organizatorius neatsako už tai, jog neturės galimybių pasiūlyti Jums priimtinos paslaugos teikimo datos ir laiko.
 6. Organizatorius siekia, kad Jūs būtumėte patenkinti įsigyta paslauga. Vis dėlto, jei turėsite nusiskundimų, prašome nedelsiant kreiptis į Organizatorių šių terminų ir sąlygų 1 punkte kontaktiniais adresais.
 7. Jūs turite teisę dėl bet kokios priežasties atsisakyti sudarytos sutarties per 14 dienų nuo užsakymo patvirtinimo į Jūsų nurodytą el. pašto dėžutę gavimo dienos, siunčiant pranešimą, kuriame privalo būti nurodyti užsakymą atlikusio asmens vardas, pavardė, užsakymo data, užsakymo (kupono) numeris adresu: Kauno r. sav. Dievogalos k. Rūtų g. 8, ar el. paštu info@tevasracing.lt, ir tokiu būdu nutraukti sutartį. Teise atsisakyti sudarytos sutarties pasinaudoti Jūs negalite tuo atveju, jeigu:
  • esate pilnai pasinaudojęs užsakyta paslauga, t.y. Organizatorius yra pilnai įvykdęs Jūsų užsakymą; arba
  • jeigu esate pateikę užsakymą paslaugos teikimui konkrečią datą ir konkrečiu laiku, kaip nurodyta šių terminų ir sąlygų 5.1. punkte. Šiuo atveju sutartį leidžiama nutraukti tik tuo atveju, jeigu viešoji įstaiga sutinka su tokiu Jūsų sutarties atsisakymu ir nutraukimu.
 8. Nutraukdami sutartį, galite pasinaudoti šių terminų ir sąlygų pabaigoje pateikta pavyzdine sutarties atsisakymo forma, kuri nėra privaloma. Atsisakius sutarties per 14 dienų nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos, Jums nereikės mokėti už įsigytas paslaugas, kuriomis nepasinaudojote.
 9. Tuo atveju, jeigu už užsakytas paslaugas būsite jau sumokėję iki sutarties atsisakymo pateikimo dienos, už atsisakomas paslaugas sumokėta suma bus grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Organizatoriui.Mes atliksime sumokėtos sumos grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Jūs aiškiai sutikote su kitu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusi mokesčių.
 10. Bendrosiose nuostatose, kurios pateikiamos https://www.tevasracing.lt/bendrosios-nuostatos gali būti numatyta ir papildomų sąlygų, susijusių su sutarties vykdymu ir/ar nutraukimu.

 

Pavyzdinė sutarties atsisakymo forma:

Kam: Viešajai įstaigai „Benzingalviai“

Aš (vardas ir pavardė, kliento adresas) informuoju apie paslaugos (paslaugos pavadinimas ir užsakymo numeris), kurią užsisakiau (užsakymo data), pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą.

Užsakymo patvirtinimas buvo gautas (gavimo data).

(Kliento parašas, pasirašymo data)

Ginčų nagrinėjimo tvarka:

Jeigu Jūs manote, kad viešoji įstaiga „Benzingalviai“ pažeidė Jūsų teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, pirmiausia turite raštu kreiptis į Organizatorių ir nurodyti savo reikalavimus, išskyrus atvejus, jeigu tiesiogiai kreipiatės į teismą. Jūs turite kreiptis į mus ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinojote ar turėjote sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Organizatorius neatlygintinai išnagrinės Jūsų kreipimąsi ir, jeigu nesutiks su Jūsų reikalavimais, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Jūsų kreipimosi gavimo dienos, pateiks Jums išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Jeigu Organizatorius nuspręs netenkinti Jūsų reikalavimų arba juos tenkins iš dalies, savo atsakyme pateiksime informaciją apie vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kompetentingą toliau spręsti vartojimo ginčą. Bet kuriuo atveju, Jūsų kreipimasis į vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją neatima iš Jūsų teisės kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka su prašymu nagrinėti ginčą iš esmės.

Back to top