Bendrosios nuostatos

 1. Įsigytas pasivažinėjimo automobiliu (automobilio nuomos su vairuotoju ar be vairuotojo) paslaugas (toliau – Paslaugos), kurios gali būti įsigyjamos šioje interneto svetainėje užpildant Paslaugos rezervacijos formas, iš trečiųjų asmenų perkant čekius (dovanų kuponus), ar Paslaugą perkant tiesiogiai iš Organizatoriaus ne per interneto svetainę, teikia VšĮ „Benzingalviai“, įmonės kodas 304017402, buveinės adresas Kauno r. sav. Dievogalos k. Rūtų g. 8, tel. Nr. +370 64016 580, el. pašto adresas info@tevasracing.lt (toliau – Organizatorius).
 2. Paslaugomis besinaudojantis asmuo (toliau – Paslaugos gavėjas) privalo laikytis šių nuostatų (toliau – Nuostatos) reikalavimų bei kitų atskirai su Organizatoriumi aptartų sąlygų.
 3. Naudodamasis Paslaugomis, Paslaugos gavėjas visais atvejais įsipareigoja:
  • dėvėti galūnes dengiančią aprangą;
  • būti prisisegusiam automobilio saugos diržais, tiek automobiliui važiuojant, tiek jam stovint, laikytis Kelių eismo taisyklių bei kitų saugumo reikalavimų ir Organizatoriaus nurodymų, kurie neprieštarauja Kelių eismo taisyklėms ir kitiems imperatyviems saugumo reikalavimams;
  • tiek sėdint automobilyje, tiek iš jo išlipus ar prieš įlipant elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai;
  • nebūti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichinę veiklą įtakojančių medžiagų/preparatų;
  • atlyginti Organizatoriui nuostolius, padarytus Paslaugos gavėjo veiksmų pasėkoje, įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais, patirtais dėl Organizatoriaus ar trečiųjų asmenų turto sugadinimo ir/ar bet kokių kitokių neigiamų padarinių, sąlygotų Paslaugos gavėjo veiksmų/neveikimo, atsiradimo (tame tarpe – atlyginti nuostolius, kuriuos Organizatorius patirs dėl sankcijų, už netinkamą Paslaugos gavėjo elgesį, taikymą jo atžvilgiu);
  • netrukdyti automobilio vairuotojui valdyti automobilį, jeigu Paslaugos gavėjas naudojasi automobilio pasivažinėjimo paslauga su vairuotoju (kai automobilį vairuoja Organizatoriaus paskirtas asmuo, o ne pats Paslaugos gavėjas).
 4. Tuo atveju, jeigu Paslaugos gavėjas naudojasi pasivažinėjimo automobiliu paslauga be vairuotojo (kai automobilį vairuoja Paslaugos gavėjas), Paslaugos gavėjas papildomai įsipareigoja:
  • su savimi turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir nedelsiant jį pateikti Organizatoriui ar jo įgaliotam asmeniui;
  • naudoti jam pateiktą automobilį tik pagal jo tiesioginę paskirtį;
  • atsiradus aplinkybėms, kurios yra pagrindas įtarti galimą automobilio gedimą, nedelsiant nutraukti automobilio eksploataciją ir apie tai informuoti Organizatorių;
  • automobilį Organizatoriui grąžinti nedelsiant, t.y. iš karto po to, kai pasibaigia Paslaugos suteikimo laikas, tokios būklės, kokios jis buvo perduotas Paslaugos gavėjui, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą.
 5. Paslaugą su vairuotoju (kai automobilį vairuoja Organizatoriaus paskirtas asmuo, o ne pats Paslaugos gavėjas) įsigyti ir ja naudotis gali tik asmuo, ne jaunesnis nei 14 metų amžiaus, su vieno iš tėvų/globėjų rašytiniu sutikimu, bei asmuo kurio ūgis yra ne mažesnis nei 135 cm. Jeigu Paslaugos be vairuotojo (kai automobilį vairuoja Organizatoriaus paskirtas asmuo, o ne pats Paslaugos gavėjas) Paslaugos gavėjas yra nepilnametis (asmuo, jaunesnis nei 18 metų amžiaus), į Paslaugos teikimo vietą jis privalo atvykti kartu su vienu iš tėvų/globėjų, kuris su savimi turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei dokumentą, patvirtinantį faktą, jog atitinkamas asmuo yra Paslaugos gavėjo tėvas/globėjas.
 6. Organizatorius turi teisę neleisti Paslaugos gavėjui naudotis Paslauga su vairuotoju (kai automobilį vairuoja Organizatoriaus paskirtas asmuo, o ne pats Paslaugos gavėjas), jeigu Paslaugos gavėjas neatitinka 5 punkte įvardintų sąlygų ir/ar vienas iš Paslaugos gavėjo tėvų/globėjų nėra pateikę Organizatoriui rašytinio sutikimo (kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu bei dokumentu, patvirtinančiu faktą, jog atitinkamas asmuo yra Paslaugos gavėjo tėvas/globėjas) Paslaugos gavėjui sudarytį sandorį dėl Paslaugos teikimo ir naudotis Paslauga. Neesant Paslaugos gavėjo vieno iš tėvų/globėjų sutikimo (kai Paslaugos gavėjas yra nepilnametis) ar Organizatoriui nustačius, kad Paslaugos gavėjas neatitinka Kelių eismo taisyklėse nustatytų sąlygų dėl leidžiamo ūgio važiuoti automobilyje keleivio vietoje be specialių vaikų prisegimo sistemų, Organizatorius turi teisę neleisti Paslaugos gavėjui naudotis Paslauga ir negrąžinti jokių iš anksto už tokią Paslaugą sumokėtų pinigų. Bet kuriuo atveju, Paslaugos gavėjas atsako už melagingų patvirtinimų pateikimą, o Organizatorius neįsipareigoja tikrinti Paslaugos gavėjo pateiktų duomenų teisingumo.
 7. Paslauga be vairuotojo (kai automobilį vairuoja pats Paslaugos gavėjas) gali naudotis tik asmuo, turintis teisę vairuoti (turintis galiojantį vairuotojo pažymėjimą) atitinkamą transporto priemonę. Nepateikus Organizatoriui vairuotojo  pažymėjimo ar nustačius, kad Paslaugos gavėjas neturi teisės vairuoti atitinkamo automobilio, Organizatorius turi teisę neleisti Paslaugos gavėjui vairuoti automobilio ir negrąžinti jokių iš anksto už tokį vairavimą Paslaugos gavėjo sumokėtų pinigų. Bet kuriuo atveju, Paslaugos gavėjas atsako už melagingų patvirtinimų pateikimą, o Organizatorius neįsipareigoja tikrinti Paslaugos gavėjo pateiktų duomenų teisingumo ir teisės vairuoti atitinkamą automobilį kitais būdais, nei prašydamas pateikti vairuotojo pažymėjimą.
 8. Paslaugos gavėjui perduodamas vairuoti automobilis bus perduodamas naudotis nuomos pagrindais, todėl prieš Paslaugos teikimą su Paslaugos gavėju bus pasirašoma jam perduodamo valdyti automobilio nuomos sutartis, kurios sąlygos yra pateikiamos šių nuostatų pabaigoje. Tuo atveju, jeigu Paslaugos gavėjas atsisako pasirašyti automobilio nuomos sutartį, pasivažinėjimo automobiliu paslauga be vairuotojo Paslaugų gavėjui nėra teikiama. Jeigu Paslaugos gavėjo netenkina sąlyga automobilį priimti naudotis nuomos pagrindais, jis turi teisę iki Paslaugos teikimo pradžios atsisakyti pasirašyti automobilio nuomos sutartį, pateikdamas Organizatoriui rašytinį tokio atsisakymo patvirtinimą. Tokiu atveju laikoma, jog sutartis tarp Organizatoriaus ir Paslaugos gavėjo dėl Paslaugos teikimo yra nutraukta ir Organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tokioatsisakymo sudaryti automobilio nuomos sutartį grąžina Paslaugos gavėjui (ar trečiajam asmeniui, priklausomai nuo to, kas atliko mokėjimą už Paslaugą)pastarojo už Paslaugą iš anksto sumokėtus pinigus, naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Paslaugos gavėjas (mokėtojas) naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Paslaugos gavėjas (mokėtojas) aiškiai sutiko su kitu būdu; bet kuriuo atveju Paslaugos gavėjas neturės mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusi mokesčių.
 9. Paslaugos be vairuotojo (kai automobilį vairuoja pats Paslaugos gavėjas) teikimo metu suteikiamas naudotis/vairuoti automobilis yra didesnio pavojaus šaltinis su padidintu variklio galingumu, todėl Paslaugos gavėjas prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis privalo įvertinti savo vairavimo gebėjimus ir prisiima visą riziką dėl automobilio vairavimo ir galimos žalos padarytos vairuojamam automobiliui, Organizatoriui, Paslaugos gavėjui, jo sveikatai ar gyvybei, trečiajam asmeniui, jo sveikatai ar gyvybei, ar jų turtui.
 10. Paslaugos be vairuotojo (kai automobilį vairuoja pats Paslaugos gavėjas) teikimo metu, t.y. prieš pradedant vairuoti automobilį, Organizatoriaus pasitelktas asmuo praveda trumpą (apie 5 minučių) instruktažą apie tai kaip tinkamai užvesti automobilį ir pasinaudoti kitokiomis automobilio prietaisų funkcijomis. Apie tai, kaip valdyti automobilį instruktažas nėra pravedamas, t.y. Paslaugos gavėjas pats atsako už savo vairavimo įgūdžius ir gebėjimą valdyti automobilį jį vairuojant. Tuo atveju, jeigu teikiant Paslaugą automobilyje kartu su Paslaugos gavėju keleivio vietoje sėdi instruktorius, Paslaugos gavėjas privalo vykdyti visus teisėtus tokio instruktoriaus nurodymus.
 11. Tuo atveju, kai Paslaugos gavėjui automobilis perduodamas jam vairuoti, Paslaugos gavėjui pereina automobilio atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika.
 12. Organizatorius nėra atsakingas už Paslaugos gavėjo saugumą ir/ar sveikatos būklę. Paslaugos gavėjas, pradėdamas naudotis Paslaugomis, naudojasi jomis savo rizika ir jokių pretenzijų dėl Paslaugų teikimo metu ar to pasėkoje atsiradusių neigiamų padarinių Organizatoriui neturi ir neturės ateityje.
 13. Organizatorius užtikrina, jog automobilį, kuriuo bus teikiama Paslauga su vairuotoju (kai automobilį vairuoja Organizatoriaus paskirtas asmuo, o ne Paslaugos gavėjas), vairuojantis asmuo yra įgijęs vairuotojo pažymėjimą ir turi teisę vairuoti atitinkamą transporto priemonę.
 14. Naudodamasis Paslaugomis, Paslaugos gavėjas sutinka laikytis ir įsipareigoja vadovautis šiomis Nuostatomis bei Organizatoriaus sprendimais.
 15. Visus šiose Nuostatose ir/ar kituose su Organizatoriumi sudarytuose susitarimuose neaptartus klausimus reguliuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 

Su informacija apie asmens duomenų tvarkymą galite susipažinti Privatumo politikoje, paspaudę nuorodą https://www.tevasracing.lt/privatumo-politika/. Privatumo politikoje nurodyti asmens duomenų tvarkymo principai, duomenų subjektų teisės ir asmens duomenų tvarkymo, vykdomo VšĮ „Benzingalviai“, pagrindai atitinkamai taikomi ir įsigyjant čekius (dovanų kuponus) per trečiuosius asmenis.

AUTOMOBILIO Nuomos sutartis Nr. ___

20___ m. __________ mėn. ___ d.

Nuomotojas:

Pavadinimas Viešoji įstaiga „Benzingalviai“

 

Buveinės adresas Kauno r. sav. Dievogalos k. Rūtų g. 8

 

Juridinio asmens kodas 304017402 El. paštas
Mob. tel. Nr.

Nuomininkas:

Vardas, pavardė  

 

Adresas  

 

Gimimo data (arba asmens kodas) Vairuotojo pažymėjimo Nr. ir galiojimo pasibaigimo data
Dovanų kupono (čekio) numeris, jeigu Automobilio nuomos sutartis sudaroma Nuomininkui įsigijus dovanų kuponą (čekį) (toliau – Kuponas)

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

1.  Nuomos laikotarpis: Automobilis išnuomojamas šiam nuomos laikotarpiui:

 

20_____-_____-_____ nuo _____ val. iki _____ val.

 

(bet ne ilgiau, kol apvažiuojami _______ ratai Nemuno žiede).

2.  Nuomos kaina ir atsiskaitymo sąlygos: Automobilio nuomos kaina yra lygi

 

______________________ EUR, kuri:

(pasirenkant atsiskaitymo sąlygą, žemiau išbraukti netaikomą sąlygą)

sumokėta iki šios sutarties sudarymo (jeigu ši sutartis sudaroma Nuomininkui įsigijus Kuponą – Kupono įsigijimo kaina). sumokama per ______ dienas į Nuomotojo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT297044060008020409, bankas AB SEB bankas, banko kodas 70440 arba grynais pinigais.
3.  Perduodamas naudotis ir valdyti automobilis (toliau – „Automobilis“):
3.1.     Markė
3.2.     Modelis
3.3.     Pagaminimo metai
3.4.     Valstybinis Nr.
3.5.     Variklio darbinis tūris
3.6.     Kėbulo Nr.
3.7.     Spalva
3.8.     Vertė
4.  Instruktorius, kartu važiuojantis Automobilyje:  

______________________________________________

(įrašoma Yra/Nėra, jeigu yra, įrašomas instruktoriaus vardas, pavardė)

5.  Automobilio perdavimo vieta: „Nemuno žiedas“ trasa, Nemuno g. 20, Gaižėnėliai

 

BENDROSIOS SĄLYGOS

 1. Sutarties dalykas
  • Šia sutartimi Nuomotojas įsipareigoja perduoti Nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis Nuomotojo teisėtai valdomu Automobiliu, kurį charakterizuojantys duomenys nurodyti šios sutarties Specialiųjų sąlygų 3 p. šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.
  • Nuomininkas įsipareigoja naudoti Automobilį šioje sutartyje nustatyta tvarka bei mokėti nuomos mokestį, kaip nurodyta Specialiųjų sąlygų 2 p.
  • Automobilio nuomos laikotarpis nurodytas Specialiųjų sąlygų 1 p.

 

 1. Nuomininko pareigos
  • Nuomininkas privalo:
   • naudotis išnuomotu Automobiliu tik pagal jo paskirtį;
   • sugedus Automobiliui ar atsiradus aplinkybėms, kurios yra pagrindas įtarti galimą Automobilio gedimą ( prietaisų skydelyje užsidega įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai), jo eksploataciją nedelsiant nutraukti, ir nedelsiant pranešti apie esamą ir/ar galimą gedimą Nuomotojui, imtis visų būtinų priemonių Automobiliui ir jo būklei išsaugoti ir laikytis tolimesnių Nuomotojo nurodymų;
   • Automobilį Nuomotojui grąžinti nedelsiant, t.y. iš karto po tai, kai pasibaigia Nuomos laikotarpis, kuris nustatomas pagal Specialiųjų sąlygų 1 p.;
   • nuomos metu apsaugoti Automobilį nuo nelaimingų įvykių ir vagystės;
   • pasibaigus Automobilio nuomos terminui jį grąžinti tos pačios komplektacijos, kokios jis buvo perduotas, kartu grąžinant visus perduotus Automobilio dokumentus ir priedus. Tuo atveju, jeigu Automobilis grąžinamas pavėluotai, Nuomininkas įsipareigoja papildomai sumokėti Nuomotojui už papildomą Automobilio nuomos terminą, pagal taikomus Paslaugų teikėjo įkainius, kurie prieinami interneto svetainėje, adresu www.tevasracing.lt;
   • neperleisti, neįkeisti, neperduoti kitiems asmenims ar kitaip neapsunkinti Automobilio ar nuomos teisės be išankstinio raštiško Nuomotojo sutikimo;
   • eksploatuodamas ir vairuodamas Automobilį Nuomininkas taip pat įsipareigoja:
    • dėvėti galūnes dengiančią aprangą;
    • su savimi turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir nedelsiant, jeigu reikalaujama, jį pateikti Nuomotojui ar jo įgaliotam asmeniui, ar reikalaujančiam pareigūnui. Vairuoti Automobilį gali tik asmuo, turintis teisę vairuoti (turintis galiojantį vairuotojo pažymėjimą) atitinkamą transporto priemonę;
    • Automobilio vairavimo metu būti prisisegusiam automobilio saugos diržais, laikytis Kelių eismo taisyklių bei kitų saugumo reikalavimų ir Nuomotojo nurodymų, kurie neprieštarauja Kelių eismo taisyklėms ir kitiems imperatyviems saugumo reikalavimams;
    • tiek vairuojant Automobilį, tiek iš jo išlipus ar prieš įlipant elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai;
    • nebūti apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichinę veiklą įtakojančių medžiagų/preparatų.
   • Nuomininkas yra atsakingas, jog visi Automobilyje esantys keleiviai, išskyrus Nuomotojo instruktorių, jeigu toks būtų, laikytųsi šios sutarties sąlygų.
   • Nuomotojas turi teisę uždrausti Nuomininkui išsinuomoti Automobilį ar neleisti jo eksploatuoti nuomos laikotarpiu ir negrąžinti iš anksto už Automobilio nuomą sumokėtų pinigų, jeigu Nuomininkas pažeidžia bet kokią šioje sutartyje ar kituose Nuomininko ir Nuomotojo santykiams taikytinuose dokumentuose įtvirtintą nuostatą/taisyklę.

 

 1. Nuomininko patvirtinimai
  • Pasirašydamas šią sutartį, Nuomininkas patvirtina, jog:
   • Jis turi galiojančią teisę vairuoti Automobilį. Nuomininkas atsako už melagingų patvirtinimų Nuomotojui pateikimą, o Nuomotojas neįsipareigoja tikrinti Nuomininko pateiktų duomenų teisingumo ir teisės vairuoti Automobilį kitais būdais, nei prašydamas pateikti vairuotojo pažymėjimą;
   • supranta, jog jam perduotas Automobilis yra didesnio pavojaus šaltinis su padidintu variklio galingumu, todėl Nuomininkas, prieš pradėdamas naudotis Automobiliu, yra įvertinęs savo vairavimo gebėjimus ir prisiima visą riziką dėl tokio Automobilio (su padidintu variklio galingumu) vairavimo ir galimos žalos padarytos išsinuomotam Automobiliui, Nuomotojui, Nuomininkui, jo sveikatai ar gyvybei, trečiajam asmeniui, jo sveikatai ar gyvybei, ar jų turtui;
   • Nuomotojas nėra atsakingas už Nuomininko saugumą ir/ar sveikatos būklę, Nuomininkas, prieš pradėdamas naudotis išsinuomotu Automobiliu, naudojasi juo savo rizika ir jokių pretenzijų dėl Automobilio nuomos termino metu ar to pasėkoje atsiradusių neigiamų padarinių neturi ir neturės Nuomotojui ateityje;
   • Automobilio nuomos termino metu neturi jokių sveikatos ir/ar psichinių sutrikimų, kurie gali turėti įtakos tinkamam ir saugiam Automobilio naudojimui, ir nėra priklausomas nuo alkoholio ir/ar narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų.

 

 1. Automobilio eksploatavimo nuomos laikotarpiu sąlygos
  • Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Automobilis būtų techniškai tvarkingas ir paruoštas eksploatavimui. Trūkumais nėra pripažįstami tie Automobilio trūkumai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui.
  • Nuomininkas įsipareigoja naudotis Automobiliu kaip atidus ir rūpestingas valdytojas, naudoti jį tik pagal tiesioginę paskirtį.
  • Nuomininkas įsipareigoja laikytis įsipareigojimų ir Automobilio eksploatavimo sąlygų, nurodytų šioje sutartyje, teisės aktais nustatytų Kelių eismo taisyklių bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų. Nuomininkas taip pat įsipareigoja laikytis tų Automobilio eksploatavimo reikalavimų, kurie nors ir šioje sutartyje nepaminėti, tačiau laikomi įprastais tokio pobūdžio turto naudojimui.
  • Nuomininkas neturi teisės be rašytinio Nuomotojo sutikimo Automobilio subnuomoti, perduoti savo teisių ir pareigų pagal šią sutartį ar perduoti Automobilį ar leisti Automobiliu naudotis kitam asmeniui.
  • Nuomininkas yra visiškai atsakingas už Automobilį visą Automobilio naudojimo terminą. Automobilio naudojimo laikotarpiu, t.y. nuo Automobilio perdavimo Nuomininkui iki jo grąžinimo Nuomotojui, Nuomininkui tenka Automobilio padidinto pavojaus šaltinio valdytojo rizika ir atsakomybė.
  • Nuomininkas Automobilio vairavimo metu turi būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat, neleidžiama vairuoti Automobilio susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui, duoti Automobilį vairuoti kitiems asmenims.
  • Draudžiama Automobilį vairuoti apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų, kitų psichiką veikiančių medžiagų. Vairuodamas Automobilį, Nuomininkas privalo būti visiškai blaivus (0,00 promilės) ir neapsvaigęs. Nuomininkui pažeidus šiame punkte nustatytą reikalavimą, Nuomotojas turi teisę nedelsiant neribotam laikui sustabdyti ir/ar nutraukti galimybę Nuomininkui naudotis Automobiliu bei atsiimti nedelsiant Automobilį be papildomo įspėjimo. Tokiu atveju nebus laikoma, jog sutartis buvo pažeista iš Nuomotojo pusės, sutrumpinus Automobilio nuomos terminą.
  • Nuomininkas privalo užtikrinti, kad prieš pradedant priimant Automobilį, Automobilis būtų apžiūrimas ir įsitikinama, kad Automobilyje ir jo įrangoje nėra jokių išoriškai matomų defektų ir trūkumų. Jeigu tokie buvo pastebėti Nuomininkas privalo nedelsiant informuoti apie tai Nuomotoją. Priešingu atveju laikoma, kad visi pažeidimai atsirado Automobilio nuomos terminu ir už juos atsakingas yra Nuomininkas.
  • Nuomininkas privalo užtikrinti, kad Automobilyje nebūtų rūkoma.
  • Nuomininkas privalo užtikrinti, kad palikus Automobilį stovėti net ir trumpam laikui, būtų išjungtos šviesos ir grotuvas, uždaryti langai, stoglangis, užrakinti visi užraktai.
  • Nuomininkas įsipareigoja vykdyti Automobilį apdraudusios draudimo bendrovės nustatytų draudimo taisyklių reikalavimus. Draudimo taisyklės yra paskelbtos https://www.ld.lt/sites/default/files/022_TPVCAPD%20taisykles_red%202014_2015%2001.pdf. Pasirašydamas šią sutartį Nuomininkas patvirtina, jog su šiomis draudimo sąlygomis jis susipažino iki pradėdamas naudoti Automobilį.

 

 1. Eismo įvykiai ir vagystė.
  • Tuo atveju, jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta eismo įvykis, kuriame dalyvavo Automobilis, Nuomininkas privalo:
   • apie tai nedelsiant (iš karto įvykus eismo įvykiui) pranešti Nuomotojui ir laikytis Nuomotojo nurodymų;
   • užpildyti eismo įvykio deklaracijos formą ir eismo įvykio dieną perduoti ją Nuomotojui. Eismo įvykio deklaracijoje privalo būti supildyti visi privalomi laukai, pateikta tikrovę atitinkanti informacija apie eismo įvykio aplinkybes, jame dalyvavusius asmenis ir transporto priemones;
   • jei nėra galimybės supildyti eismo įvykio deklaracijos formos – nedelsiant apie eismo įvykį pranešti policijai;
   • informuoti apie tai kitas atitinkamas tarnybas (priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ar pan.), jeigu tai yra reikalinga;
   • atlikti kitus reikiamus veiksmus, siekiant išvengti ar sumažinti galinčią kilti žalą Automobiliui ir/ar Nuomotojui ir/ar tretiesiems asmenims bei jų turtui.
  • Įvykus eismo įvykiui Nuomininkas neturi teisės Automobilio remontuoti savarankiškai arba perduoti tai daryti tretiesiems asmenims, nebent Nuomotojas su tuo raštu sutinka. Jeigu Nuomininkas atlieka Automobilio remonto darbus be Nuomotojo sutikimo, Nuomininkas priima visas iš to galinčias kilti neigiamas pasekmes, įskaitant, bet neapsiribojant, draudimo bendrovių atsisakymą išmokėti Nuomotojui draudimo išmoką dėl žalos Automobiliui.
  • Įvykus eismo įvykiui, Nuomininkas privalo bendradarbiauti su Nuomotoju, policija, draudimo bendrove ir kitomis institucijomis, aiškinantis įvykio aplinkybes.
  • Tuo atveju, jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta Automobilio ar jo dalių vagystė, Nuomininkas privalo:
   • apie tai nedelsiant (iš karto sužinojus apie Automobilio ar jo dalių vagystę) pranešti Nuomotojui;
   • nedelsiant (iš karto sužinojus apie Automobilio ar jo dalių vagystę) apie tai informuoti policiją.
  • Įvykus Automobilio ar jo dalių vagystei, Nuomininkas privalo bendradarbiauti su Nuomotoju, policija, draudimo bendrove ir kitomis institucijomis, aiškinantis vagystės aplinkybes.

 

 1. Baudos.
  • Eksploatuodamas Automobilį Nuomininkas privalo laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų bei apmokėti visas baudas, susijusias su bet kokiais jo ir/ar Automobilio keleivių Automobilio nuomos laikotarpiu padarytais Kelių eismo taisyklių ar kitų teisės aktų pažeidimais.
  • Tuo atveju, jeigu Nuomotojas iš savo piniginių lėšų sumoka valstybės ir/ar savivaldybių institucijoms baudas, kurios Nuomotojui buvo paskirtos dėl Nuomininko ir/ar Automobilio keleivių veiksmų/neveikimo, Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Nuomotojo reikalavimo gavimo kompensuoti Nuomotojui tokias pastarojo sumokėtas baudas.

 

 1. Automobilio perdavimas-priėmimas ir grąžinimas
  • Ši sutartis kartu yra ir Automobilio priėmimo-perdavimo aktas, todėl pasirašant šią sutartį šalys patvirtina, jog Automobilis kartu su jo registracijos dokumentais, privalomuoju Automobilio draudimo polisu ir užvedimo raktu yra perduotas Nuomininkui.
  • Pasirašydamas šią sutartį Nuomininkas patvirtina, jog Automobilis jam yra tinkamai perduotas, Nuomininkas yra pilnai susipažinęs su Automobilio technine būkle, perduotas Automobilis yra tvarkingas, geros būklės, jokių pretenzijų dėl Automobilio būklės Nuomininkas neturi, Nuomotojo pasitelktas asmuo pravedė trumpą instruktažą apie tai, kaip tinkamai užvesti Automobilį ir pasinaudoti kitokiomis Automobilio prietaisų funkcijomis. Nuomininkui yra suprantama, kaip naudoti ir valdyti Automobilį. Apie tai, kaip valdyti Automobilį instruktažas nėra pravedamas, t.y. Nuomininkas pats atsako už savo vairavimo įgūdžius ir gebėjimą valdyti Automobilį jį vairuojant. Tuo atveju, jeigu Automobilio nuomos laikotarpiu Automobilyje kartu su Nuomininku keleivio vietoje sėdi Nuomotojo instruktorius, Nuomininkas privalo vykdyti visus teisėtus tokio instruktoriaus nurodymus.
  • Perdavus Automobilį Nuomininkui, iki Automobilis bus grąžintas Nuomotojui, Nuomininkui tenka Automobilio padidinto pavojaus šaltinio valdytojo rizika ir atsakomybė bei pereina Automobilio atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika.
  • Pasibaigus Automobilio nuomos terminui, Nuomininkas privalo iš karto grąžinti Automobilį Nuomotojui.
  • Automobilio grąžinimą šalys įformina Automobilio perdavimo – priėmimo aktu, arba įrašu šios sutarties pabaigoje.
  • Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį ne blogesnės būklės nei gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl Automobilio normalaus nusidėvėjimo, šalys susitaria, jog jokiais atvejais prie natūralaus nusidėvėjimo nėra priskiriama, įskaitant, bet neapsiribojant:
   • sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės;
   • neveikiantys prietaisai ir mechanizmai;
   • kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įskilimai ir ryškūs (pažeistas dažų sluoksnis iki grunto) įbrėžimai;
   • kėbulo stiklų įskilimai;
   • kėbulo stiklų subraižymai, atsiradę netvarkingo naudojimosi ir/arba valymo pasėkoje;
   • interjero sugadinimai, tokie kaip pradeginti ar sutepti krėslai, sulaužytos plastmasinės priekinės panelės dalys ar bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir pan.
   • pažeista kėbulo geometrija.
  • Pasibaigus nuomos terminui, Nuomininkas privalo grąžinti Nuomotojo Automobilį toje pačioje vietoje, kurioje Automobilis buvo perduotas Nuomininkui, išskyrus atvejus, jeigu Nuomotojas nurodo kitą Automobilio grąžinimo vietą. Nuomininkas įsipareigoja užtikrinti, kad Automobilis nebus statoma į tretiesiems asmenims rezervuotas Automobilių stovėjimo vietas, taip pat nebus paliekama toje vietoje, kur statyti Automobilį draudžia kelio ženklai ar kelio ženklinimas. Atsakomybė už Kelių eismo taisyklių ar kitų teisės aktų pažeidimus ne vietoje pastačius Automobilį, tenka Nuomininkui.

 

 1. Šalių atsakomybė ir žalos atlyginimas
  • Nuomininkas yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią Nuomotojas patiria Nuomininko veiksmų, naudojantis Automobiliu ir vykdant šią sutartį, pasėkoje, įskaitant, bet neapsiribojant nuostoliais, patirtais dėl Automobilio, Nuomotojo ar trečiųjų asmenų turto sugadinimo ir/ar bet kokių neigiamų padarinių, sąlygotų Nuomininko veiksmų/neveikimo, atsiradimo, tame tarpe nuostolius, kuriuos Nuomotojas patirs dėl sankcijų, baudų už netinkamą Nuomininko elgesį taikymą Nuomotojo atžvilgiu.
  • Jei Automobilis yra prarandamas (įskaitant, bet neapsiribojant, Automobilio konfiskavimu), sunaikinamas ar apgadinamas, taip pat, jei prarandami Automobilio priedai (pvz.: užvedimo raktas), Nuomininkas privalo kompensuoti Nuomotojui visą dėl Automobilio ir/ar jo priedų praradimo ar apgadinimo patirtą Nuomotojo žalą, kiek jos nekompensuoja transporto priemonės privalomasis civilinės atsakomybės draudimas ar kitas savanoriškasis transporto priemonės draudimas, jeigu Automobilis būtų apdraustas tokiu draudimu. Aiškumo dėlei, prieš tai einantys sakinys jokiais atvejais nereiškia, jog Nuomotojas yra ir/ar privalo būti apdraudęs Automobilį savanoriškuoju transporto priemonės draudimu.
  • Nuomotojas neatsako už Nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Automobiliu įvykus nelaimingam atsitikimui ar esant kitoms nuo Nuomotojo nepriklausančioms priežastims.
  • Nuomotojas atsako už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Nuomininkui padarytus tiesioginius nuostolius, ne didesnius nei šioje sutartyje numatyta Automobilio nuomos kaina, išskyrus atvejus kai Nuomininkas patiria nuostolius dėl Nuomotojo tyčios ar didelio neatsargumo.
  • Nuomininkas įsipareigoja tinkamai ir laiku mokėti Nuomotojui užmokestį, laikantis Specialiųjų sąlygų 2 p. nurodytų sąlygų. Tuo atveju, jeigu Nuomininkas vėluoja atlikti mokėjimus, jis privalo mokėti Nuomotojui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas
  • Nuomininko asmens duomenys, pateikti šioje sutartyje, pateikti Kupono įsigijimo metu ar pateikiami šios sutarties sudarymo ir vykdymo metu, Nuomotojo tvarkomi tikslu įvykdyti šią sutartį. Asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu atitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. b) p. numatytą teisinį pagrindą, kai tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, ir jie gali būti teikiami valstybinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ir Nuomotojo kontrahentams (partneriams), kurie teikia Nuomotojui informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, teisines ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų teikimo tikslais Nuomotojo vardu tvarko asmens duomenis. Nuomininko asmens duomenys bus saugomi iki bus įvykdyta ši sutartis ir 10 metų po Sutarties įvykdymo pabaigos.
  • Nuomininko gali būti prašoma pateikti Nuomotojui vairuotojo pažymėjimą, kad Nuomotojas galėtų pasidaryti ir išsisaugoti jo kopiją. Šie asmens duomenys Nuomotojui bus reikalingi dėl teisėto intereso esant poreikiui pateikti kompetentingoms institucijoms Nuomininko asmens duomenis, jeigu Nuomininkas padarytų žalos ar atliktų kitus LR teisės aktų pažeidimus. Toks duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. f) p. pagrindu – dėl teisėto Nuomotojo intereso ir jie bus saugomi 3 metus, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti. Šie Nuomininko asmens duomenys gali būti teikiami sutarties 9.1. ir 9.2. p. nurodytiems gavėjams.
  • Nuomininkas turi teisę, kreipiąsis į Nuomotoją jo buveinės adresu, bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, arba paštu info@tevasracing.lt, tinkamai identifikavęs savo asmens tapatybę elektroninėmis priemonėmis, prašyti leisti susipažinti su jo asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti asmens duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, taip pat, pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą. Taip pat, Nuomininkas turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl jo asmens duomenų tvarkymo. Nuomininko asmens duomenų pateikimas nėra LR teisės aktuose ar tarp Nuomininko ir Nuomotoje sudarytoje sutartyje (išskyrus šioje sutartyje aiškiai įvardintus atvejus) numatytas reikalavimas, tačiau toks pateikimas yra reikalingas siekiant užtikrinti Automobilio išnuomojimą Nuomininkui.
  • Sutarties 9.3. p. nurodytais Nuomotojo kontaktiniais adresais, Nuomininkas turite teisę išreikšti nesutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai jo asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų Nuomotojo interesų. Tokiu atveju Nuomotojas įsipareigoja nebetvarkyti tokių Nuomininko asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Nuomotojas tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Nuomininko interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

 

 1. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
  • Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško sutartyje numatytų šalių įsipareigojimų įvykdymo.
  • Sutartis gali būti nutraukta raštišku Šalių susitarimu.
  • Nuomotojas turi teisę vienašališkai, nesikreipiant į teismą, nutraukti šią sutartį įspėjęs Nuomininką sutarties nutraukimo dieną, jeigu Nuomininkas pažeidžia bet kurį šioje sutartyje numatytą įsipareigojimą.
  • Šalys turi teisę nutraukti šią sutartį LR teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka.

 

 1. Ginčų sprendimas ir kitos nuostatos
  • Nuomotojas turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šios sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam asmeniui, informuodamas apie tai Nuomininką raštu.
  • Ši sutartis aiškinama ir jai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  • Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami abiejų sutarties šalių derybomis. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti šalių susitarimu, sprendžiami teisme pagal Nuomotojo buveinės adresą, įregistruotą Juridinių asmenų registre.
  • Ši Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.
 

NUOMOTOJAS:

Viešoji įstaiga “Benzingalviai”

Įmonės kodas 304017402

 

Vadovas

Andrius Gelžinis  _____________________

 

 

NUOMININKAS:

 

 

________________________________

(Nuomininko vardas, pavardė, parašas)

 

Įrašas dėl Automobilio grąžinimo Nuomotojui:
Automobilio grąžinimo data ir laikas  
Automobilio būklė grąžinimo metu, vizualiai įvertinus Automobilį

 

 

 

 

 

 

 

Įrašo data  

 

NUOMOTOJAS:

Viešoji įstaiga “Benzingalviai”

Įmonės kodas 304017402

 

Vadovas

Andrius Gelžinis  _____________________

 

NUOMININKAS:

 

 

________________________________

(Nuomininko vardas, pavardė, parašas)

Atgal į viršų