Privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Ši viešosios įstaigos „Benzingalviai“ privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja pagrindinius Jūsų asmens duomenų tvarkymo, naudojantis internetine svetaine www.tevasracing.lt (toliau-Svetainė), principus ir taisykles.

1.2. Ši Politika:

1.2.1. taikoma tais atvejais, kai Jūs lankotės Svetainėje ir naudojatės galimybe įsigyti Svetainėje siūlomų paslaugų;

1.2.2. skirta apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo;

1.2.3. apibrėžia Jūsų asmens duomenų valdytojų įsipareigojimus;

1.2.4. paaiškina, kaip ir kokiais tikslais Svetainėje renkami, naudojami ir saugomi (tvarkomi) Jūsų asmens duomenys;

1.2.5. informuoja apie Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimo būdus.

1.3. Šioje Politikoje vartojamos sąvokos:

1.3.1. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta (yra žinoma) arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti (duomenų subjektas), pasinaudojant atitinkamais identifikatoriais, kaip antai vardu ir pavarde, elektroninio pašto adresu, interneto identifikatoriumi (IP adresas) bei kitais duomenimis ar požymiais.

1.3.2. Duomenų subjektas(Jūs) – fizinis asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi šioje Politikoje nurodytais pagrindais ir tikslais.

1.3.3. Duomenų valdytojas (mes) – Viešoji įstaiga „Benzingalviai“ (įstaigos kodas 304017402, buveinės adresas Kauno r. sav. Dievogalos k. Rūtų g. 8, el. pašto adresas info@tevasracing.lt, tel. Nr. +370 640 16580), kuri Jūsų asmens duomenis tvarko nustatytų tikslų ir priemonių pagrindu.

1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, laikomės Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir tinkamą įgyvendinimą, įskaitant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (ES) 2016/679).

 

2. PAGRINDINIAI ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

2.1. Informacija, kurią renkame apie Jus, priklauso nuo to, kokią informaciją apie save Jūs pateikiate mums, kai registruojatės Svetainėje važiavimui automobiliu ar kupono įsigijimui.

2.2. Naudodamiesi Svetaine, Jūs neprivalote teikti mums jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tokiu atveju mes negalėsime Jums suteikti galimybės įsigyti Svetainėje siūlomų paslaugų.

2.3. Jūsų naudojimosi Svetaine metu pateiktus duomenis renka ir toliau tvarko šios Politikos 1.3.3. punkte nurodytas Duomenų valdytojas.

2.4. Mes renkame Asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs, kai naudojatės Svetaine, registruojatės, siekdami įsigyti mūsų siūlomas paslaugas, t. y.:

2.4.1. Pagrindinė informacija – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninio pašto adresas

2.4.2. Duomenys, kurie susiję su registracija Svetainėje važiavimui automobiliu ir (ar) kupono įsigijimui;

2.5. Mes renkame bei toliau tvarkome Asmens duomenis tik šios Politikos 1.4. punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtais pagrindais ir atitinkamais tikslais, taip kaip nurodyta žemiau:

2.5.1. Jūsų registracijos Svetainėje siūlomam automobilio važiavimui vykdymo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. b) p. pagrindu);

2.5.2. Jūsų užsakymo kupono įsigijimui vykdymo (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. b) p. pagrindu).

2.6. Visais aukščiau paminėtais atvejais mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Duomenų subjekto privatumo apsaugą.

2.7. Mes užtikriname, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nustatytus prieš renkant Asmens duomenis, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tik griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

2.8. Jūsų registracijos važiavimui automobiliu ar kupono įsigijimui metu pateiktus šios Politikos 2.4.1. ir 2.4.2 punktuose nurodytus duomenis saugosime ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų, skaičiuojant nuo Jūsų pateikto užsakymo įvykdymo momento.

2.9. Pažymime, kad Duomenų valdytojo paslaugų teikimo vietoje, prieš asmeniui pradedant vairuoti Duomenų valdytojo suteikiamą automobilį, gali būti prašoma pateikti Duomenų valdytojui vairuotojo pažymėjimą, kad Duomenų valdytojas galėtų pasidaryti ir išsisaugoti jo kopiją. Šie asmens duomenys Duomenų valdytojui bus reikalingi dėl teisėto intereso esant poreikiui pateikti kompetentingoms institucijoms Duomenų subjekto asmens duomenis, jeigu Duomenų subjektas padarytų žalos ar atliktų kitus LR teisės aktų pažeidimus. Toks duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. f) p. pagrindu – dėl teisėto Duomenų valdytojo intereso ir jie bus saugomi 3 metus, išskyrus atvejus, kai šie duomenys reikalingi konkrečiam įvykiui tirti.

2.10. Duomenų valdytojo paslaugų teikimo vietoje, tuo atveju, kai kuponą pateikia ar paslauga ketina naudotis nepilnametis asmuo, tokio Duomenų subjekto tėvo/globėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei dokumentą, patvirtinantį faktą, jog atitinkamas asmuo yra Duomenų subjekto tėvas/globėjas (kopijų pasidarymui). Šie asmens duomenys Duomenų valdytojui bus reikalingi dėl teisėto intereso įsitikinti (ir esant poreikiui įrodyti) ar nepilnametį asmenį lydintis ir sutikimą pasirašantis asmuo yra tokio asmens tėvas/globėjas. Toks duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. f) p. pagrindu – dėl teisėto Duomenų valdytojo intereso ir jie bus saugomi 10 metų, skaičiuojant nuo pateikto užsakymo įvykdymo momento.

2.11. Mes saugome Jūsų Asmens duomenis ne ilgiau nei numatyta šioje Politikoje, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas ilgesnis tokių asmens duomenų saugojimo laikotarpis.

2.12. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas Asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl Asmens duomenų tvarkymo.

2.13. Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys Bendrovės gali būti atskleidžiami tiems duomenų gavėjams, kuriems tokius asmens duomenis pateikti būtina pagal LR teisės aktus ar siekiant teisėtų Duomenų valdytojo interesų, tame tarpe, skolų išieškojimo bendrovėms, Duomenų valdytojo kontrahentams (partneriams), kurie teikia Duomenų valdytojui informacinių technologijų, buhalterinės apskaitos, teisines ar kitas su verslo vykdymu susijusias paslaugas, ir kurie tokių paslaugų teikimo tikslais Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

2.14. Tuo atveju, jeigu esate įsigiję čekį (dovanų kuponą) Duomenų valdytojo teikiamoms paslaugoms ne tiesiogiai iš Duomenų valdytojo, o per trečiuosius asmenis, Duomenų subjekto asmens duomenis Duomenų valdytojas gauna iš atitinkamo trečiojo asmens ir juos tvarkoje šioje Politikoje nurodytais pagrindais.

 

3. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

3.1. Informuojame, kad būdamas Duomenų subjektu Jūs turite šias teises:

3.1.1. žinoti (būti informuotam) apie savo Asmens duomenų tvarkymą;

3.1.2. gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti;

3.1.3. reikalauti ištaisyti tvarkomus savo Asmens duomenis, jei duomenys netikslūs ir/ar nepilni;

3.1.4. reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens domenų tvarkymą, jei tvarkomi pertekliniai Asmens duomenys, Duomenų subjektas atšaukia sutikimą ar yra tam kitas pakankamas pagrindas;

3.1.5. susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos pateikėte Duomenų valdytojui, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad mes tiesiogiai persiųstume tokius Asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą).

3.1.6. išreikšti nesutikimą su asmens duomenų tvarkymu tuo atveju, kai asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų Duomenų valdytojo interesų. Tokiu atveju Duomenų valdytojas įsipareigoja nebetvarkyti tokių Duomenų subjekto asmens duomenų, išskyrus atvejus, jeigu Duomenų valdytojas tokius asmens duomenis tvarko dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus ir nurodytas nesutikimo su asmens duomenų tvarkymu priežastis, arba siekiant pareikšti ar apginti teisinius reikalavimus.

3.2. Dėl 3.1 p. nurodytų teisių galite kreiptis į Duomenų valdytoją buveinės adresu ar el. paštu info@tevasracing.lt. Duomenų valdytojas pateiks Jums reikalingą informaciją, taip pat teisės aktų bei šios Politikos nustatyta tvarka įgyvendins kitas Jūsų kaip Duomenų subjekto teises.

3.3. Rašytinį prašymą Duomenų valdytojui dėl šios Politikos 3.1. nurodytos informacijos pateikimo ar veiksmų turite pateikti kartu su Jūsų asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinusį savo asmens tapatybę.

 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Turėdamas klausimų ar nusiskundimų dėl Asmens duomenų tvarkymo, galite kreiptis į Duomenų valdytoją, el. pašto adresu info@tevasracing.lt. Taip pat, turėdamas nusiskundimų, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nors visų pirma, stengsimės išspręsti visas situacijas kartu su Jumis.

4.2. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šioje Politikoje aprašytas taisykles. Apie pakeitimus informuosime Jus, Svetainėje paskelbdami atnaujintą Politikos redakciją. Dėl šios priežasties rekomenduojame Jums periodiškai apsilankyti mūsų Svetainėje, kurioje visada rasite naujausią Politikos versiją. Paskutinis atnaujinimas:

2018 12 12

Atgal į viršų